Persondatapolitik

Oplysninger

Vi indhenter, registrer og behandler personoplysninger om klienter, modparter, partsrepræsentanter samt øvrige tredjemænd, som er nødvendige for at kunne behandle vores klienters sager.

De personoplysninger, som vi sædvanligvis indhenter, er fx fulde navn, adresse, mailadresse, telenumre, cvr.nr. mv. I særlige tilfælde kan vi tillige registrer cpr.nr., hvis det er relevant og nødvendigt for sagens behandling.

Såfremt sagen er underlagt hvidvasklovgivningen, er vi forpligtet til at indhente kopi af personidentifikation såsom sygesikringsbevis og kørekort eller pas. Vi indhenter alene denne kopi, såfremt reglerne pålægger os indhentelse heraf. Vi indhenter fx personidentifikation i ejendomshandler og dødsboer.

Videregivelse af personoplysninger

Advokat Louise Scharling Jensen vil videregive oplysningerne om dig, idet omfang det er nødvendigt for at behandle sagen for vores klient.

Videregivelse kan, hvis det er nødvendigt for sagens behandling, ske til fx domstolene, andre offentlige myndigheder, klienter, modparter, partsrepræsentanter, vidner, syns- og skønsmænd, ejendomsmæglere, banker osv.

Endvidere overlades oplysninger til it-virksomheder via brug af vores digitale sagsbehandlingssystem. Vi har indgået databehandleraftaler med vores it-udbydere for sikring af oplysningerne.  

Oplysninger overlades også til vores revisor i det omfang, det er nødvendigt for bogføring og revision.

Opbevaringsperiode

Sagens oplysninger opbevares på arkiv og elektronisk i 10 år efter sagens arkivering. Herefter slettes oplysninger i det elektroniske system og den fysiske arkivsag makuleres.

Kopier af kørekort, pas og sygesikringsbeviser, som indhentes i henhold til hvidvasklovgivningen, slettes og makuleres efter 5 år fra sagens arkivering.

Dine rettigheder

Ved henvendelse til vores kontor kan du få nærmere information om, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, som du har ret til at få indsigt i.

Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet hvor vores almindelige sletning indtræffer.

Du har tillige ret til at få rettet eventuelle ukorrekte oplysninger, eller begrænset de registrerede oplysninger.

I henhold til dine rettigheder tages forbehold for oplysninger, som er omfattet af advokaters

tavshedspligt eller andre lovbestemte undtagelser.

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Databehandlere

Vi har indgået databehandleraftaler med de virksomheder, der behandler data for os. Databehandleraftalerne indeholder retningslinjer for sikring af overholdelse af gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

Dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger er:

Advokat Louise Scharling Jensen, Enghaven 12, st. tv., 4550 Asnæs, tlf.: 24 40 02 55, mail: post@advokatscharling.dk, Cvr.nr. 35116664

Klage

Hvis du er uenig i den måde vi behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte os.

Hvis du ønsker at klage, skal dette ske til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Tlf.: 33 19 32 00. Mail: dt@datatilsynet.dk