Praktisk info

Generel information:

Advokat Louise Scharling Jensen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed, og er etableret på følgende adresse:

Enghaven 12, st. tv.
4550 Asnæs
CVR.nr.: 35 11 66 64

Kontoret kan kontaktes på tlf.: 244 00 255 samt mail post@advokatscharling.dk eller via vores kontaktformular.

Advokat Louise Scharling Jensen er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne for advokatetik og om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.  

Forsikringsselskab og garantistiller:

Kontoret har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Firmaets ansvarsforsikring og garantistillelse er tegnet hos:

TRYG Forsikring A/S, Klausdalsbrovej  601, 2750 Ballerup, CVR.nr.: 24 26 06 66. Policenummer: 600-109.719.

Klientkonti:

Advokat Louise Scharling Jensen har klientbankkonti i Dragsholm Sparekasse, Asnæs.

Klientkonto: Reg.nr. 0537 Kontonr. 0000507725
IBAN: DK4205370000507725
Swift:  DRAGDK21  (BIC-kode)

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Aftaler om lovvalg og værneting

Advokat Louise Scharling Jensen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og værneting.

Ønsker du at klage:

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Louise Scharling Jensen og/eller utilfredshed med Advokat Louise Scharling Jensens adfærd, kan der klages over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet.

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Læs mere om dine klagemuligheder her: www.advokatnaevnet.dk