Hvidvask

Advokat Louise Scharling Jensen har som led i fastsættelsen af politikken for virksomhedens overordnede strategiske mål for håndtering af sager omfattet af Hvidvaskloven samt risikostyring bestemt, at Louise Scharling Jensen sammen med sine medarbejdere skal sikre, at advokatvirksomhedens politikker, risikovurdering og forretningsgange holdes opdateret, samt at reglerne i Hvidvaskloven efterleves af advokatfirmaet.

Louise Scharling Jensen er sammen med medarbejderne ansvarlige for advokatfirmaets risikoledelse og -styring, således at advokatfirmaet alene påtager sig sagstyper som falder inden for advokatfirmaets strategiske målsætning, samt at sagsområderne som virksomheden påtager sig er identificeret og vurderet i risikovurderingen.

Advokatfirmaet har som led i fastsættelsen af advokatfirmaets strategiske mål bestemt, hvilke sagsområder advokatfirmaet ønsker at påtage sig og identificeret samt afgrænset risikoen ved de enkelte sagsområder.

Advokatfirmaet har som overordnet strategisk mål for virksomheden at beskæftige sig med følgende sagsområder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 14 i hvidvaskloven:

  1. køb og salg af fast ejendom eller virksomheder,
  2. forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver,
  3. åbning eller forvaltning af bankkonti eller værdipapirdepoter,
  4. tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder eller
  5. oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, fonde m.v., eller
  6. når de på en klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom.

Ad 1) ved køb og salg af fast ejendom har Advokatfirmaet fastsat, at alle typer af ejendomshandler, som kontoret varetager er underlagt hvidvasklovens regler.

Ad 3) ved forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver har advokatfirmaet fastsat, at der i kontorets dødsboer oprettes særskilt separat klientkonto til varetagelse af boets interesser.

Advokatfirmaet skal løbende overveje om nærværende politik i fuldt tilstrækkeligt omfang fastsætter de overordnede strategiske mål i relation til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme samt det overordnede grundlag for strategisk og operationel risikostyring.

Du kan finde hvidvaskloven i sin fulde tekst på Retsinformation.